Ga naar hoofdinhoud

Algemene Voorwaarden 2015 Buro voor EigenWijs Leiderschap:

 

 1. Buro voor EigenWijs Leiderschap (BvEL) voert opdrachten uit voor opdrachtgever op basis van een door of namens opdrachtgever ondertekende offerte. Deze offerte dient bij aanvang van de opdracht in bezit te zijn van BvEL;
 2. De door BvEL in de offerte aangeboden tarieven en daarop gebaseerde kostenramingen zijn inclusief: reisuren en andere opdrachtgebonden kosten, zoals correspondentie- en administratiekosten. Gemaakte reiskosten en BTW worden altijd afzonderlijk berekend en op de factuur vermeld;
 3. De reiskosten bedragen € 0,42 per gereden kilometer, gerekend vanaf het kantoor van BvEL, gevestigd aan Circus 14 te Noordwijkerhout;
 4. Het door BvEL in de offerte aangeboden dagdeel- of uurtarief is gebaseerd op ochtend-, middag-, en avondsessies op reguliere werkdagen van maandag t/m vrijdag. Voor de uitvoering van opdrachten gedurende het weekend (zaterdag en zondag) hanteert BvEL een afwijkend tarief per dagdeel / uur. Dit tarief zal in voorkomende gevallen expliciet in de offerte worden bevestigd;
 5. De door BvEL te verstrekken materialen (bijv. opbergmappen voor handouts) zullen afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening worden gebracht tegen de geldende kostprijs;
 6. Kosten van verblijf in een conferentieoord, welke gemaakt worden voor opdrachtgever én de trainer(s) van BvEL, komen voor rekening van opdrachtgever;
 7. Bij annulering binnen 3 weken vóór aanvang van de opdracht, zal 50% van het totale factuurbedrag aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen 1 week vóór aanvang van de opdracht, zal het volledige factuurbedrag aan opdrachtgever in rekening worden gebracht;
 8. Bij opdrachtacceptatie vindt per omgaande facturatie plaats van 50% van de totale investering. Facturering van de overige 50% en de evt. nog door te berekenen reis,-en verblijfkosten vindt plaats uiterlijk 4 weken na start van uitvoering van de werkzaamheden;
 9. Na het verstrijken van de vervaldatum, wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft kan BvEL met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van een opdracht opschorten. De eindfactuur wordt door BvEL ingediend uiterlijk één kalendermaand na afronding van de opdracht;
 10. Tussentijdse afspraken over veranderingen in aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden, kunnen gevolgen hebben voor de tijdsplanning. Om die reden worden dergelijke wijzigingen en evt. daarmee gepaard gaande financiële consequenties, door BvEL altijd schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigd;
 11. Als één van de partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij – onder voorbehoud van rechten – het recht de werkzaamheden in het kader van de opdracht te staken, zonder een opzegtermijn in acht te hoeven nemen.